Yazarın Yazıları

Hastalarda meydana gelen basınç yaraları kişinin konfor düzeyini bozan, hastanede kalış süresini uzatan, bakım veren yakınlarının zorlanmasına neden olan ve tıbbi tedavi gördüğü kurumların kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur.

Bakım, tedavi ve takibin insanlığın varoluşundan bu yana bir gereksinim olduğu bilinmektedir. Hemşirelik tarihte ilk olarak bu gereksinimlerin giderilmesi için bir uğraş olarak doğmuştur.

Orman Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre 28 Temmuz’dan itibaren ülkemizde çeşitli illerde 112 orman yangını meydana gelmiştir ve halen 5 yangın kontrol altına alınmaya devam etmektedir.

Mayıs ayının son gününde köşemde pandeminin gölgesinde kalmış, hem öz bakım hem de duygusal olarak büyük bir eksiklik yaşayan yaklaşık 35 binin üzerinde Multipl Skleroz (MS) hastalarının fiziksel ve psikolojik bakım ihtiyaçlarını ele almak istedim. 

Prof. Dr. Eren Kum’un hemşirelik yaşamı İstanbul Haseki’de bulunan Kızılay Hemşirelik okuluyla başlayıp, İngiltere ve Amerika’da almış olduğu eğitimlerle taçlanarak ülkemizde çeşitli kurumlarda başlattığı yenilikçi girişimlerle devam etmiştir. Prof. Dr.

1914 yılının Ağustos’unda Osmanlı Devleti Almanlarla imzaladığı gizli ittifak anlaşmasıyla küresel bir savaşa resmen girmeyi kabul etmiş ve genel bir seferberlik ilan etmiştir. İtilaf devletlerine karşı hem askeri güç hem insan gücü bakımından orantısız bir halde gerçekleşen I.

Son bir yılda dünyada ortaya çıkan ve hayatımızın odak noktasına yerleşerek tüm yaşamımızı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile birlikte gözler sağlık sektörüne çevrilmiş durumdadır. Yazılı ve görsel medyada sağlık çalışanları hakkında olumlu olumsuz birçok haber yer almaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlık sisteminin etkin ve hızlı ilerleme göstererek aktif olarak çalışabilmesi için sağlık profesyonellerinin sistemde iş doyumu yüksek şekilde çalışabilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Bu hafta köşemde son zamanlarda medyada sıklıkla gündem olan aşı ve tam kapanma konusuna değinmek istiyorum.

Acil servisler akut tanısal tetkiklerin hızlıca yapıldığı ve tetkik süreci devam ederken tedavi protokollerinin başlandığı 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verilen sağlık birimleridir. Kan transfüzyonları acil servislerde travma ve akut kan kayıplarında kritik hasta bakımında önemli bir yeri olan tedavi biçimidir.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kronik havayolu obstrüksiyonu, küçük havayollarında daralma ve parankimal yıkıma bağlı olarak gelişmektedir. KOAH “Karşı Küresel Girişim Tanı ve Tedavi Rehberi”nin 2015 yılı verilerine göre; KOAH dünyadaki prevalansı ülkelere göre farklılık göstermekte ve bu oran %5-20 arasında değişmektedir.

İnsan biyolojik, sosyal, kültürel, psikolojik ve spiritüel boyutları olan karmaşık bir canlıdır. İnsanı sağlıklı olarak değerlendirebilmemiz için tüm bu boyutların her birinin birbiriyle ilişkili olarak bütüncül yaklaşımla tam bir iyilik halinde olması gerekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlıklı birey; bedenen, ruhen ve toplumsal olarak tam bir iyi olma hali içinde kendini iyi hisseden insandır. Kişiler sağlıkla ilgili olan inanç ve uygulamaları içinde yaşadığı toplumun ve kültürün birer parçası olarak karşımıza çıkar.

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği (International Association for the Study of Pain) ağrıyı, mevcut olan ya da olması öngörülen doku hasarına eşlik eden veya bu hasar ile tanımlanan kişinin duyusal ve emosyonel olarak daha önceden deneyimlenmiş hoşuna gitmeyen durum ya da sensoryal hisler olarak tanımlamaktadır.

Dünyamızda ülkelerin en büyük ve değerli varlığı toplumun sağlık düzeyinin yüksek olmasıdır. İnsanların dolayısıyla toplumların zenginliği sağlık düzeylerinin yüksek olmasına bağlıdır. Sağlıklı birey demek yaşam kalitesi yüksek toplum anlamına gelmektedir.

Sosyal organizasyonlarda devlet, sınırları içindeki vatandaşlarının sağlıkları ile her türlü tedbiri almakla sorumludur. Sağlık hizmetlerinin en etkin bir şekilde sunulduğu yer hastaneler olmasından dolayı, burada sunulan sağlık hizmetlerinin her türlü denetim ve kontrolü devlete aittir.

Tıp tarihi içinde gelişmeler sürekli olarak insanların ve toplumların ortak beklentileri sonucu gelişim göstermiştir. Birçok hastalığın tedavisi bulunmuş, birçoğunun ilerleyişinin önüne geçilmiş ya da ilerleyişi yavaşlatılmıştır.